GOLDMINING INC

没有交易
在超级图表上查看

GOLD1N/N基本面

GOLDMINING INC目前的财务状况

Q3 23的GOLD1N/N总资产为1.69 B MXN,比前一个Q2 23少13.85%。 在Q3 23中,总负债减少了58.69%至42.96 M MXN。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
总资产
总负债
货币:MXN
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
总资产同比增长
总负债同比增长
权益总额同比增长