E-mini Nasdaq-100 Futures (Dec 2020)E-mini Nasdaq-100 Futures (Dec 2020)E-mini Nasdaq-100 Futures (Dec 2020)

E-mini Nasdaq-100 Futures (Dec 2020)

没有交易
在超级图表上查看

合约亮点

成交量
未平仓合约
合约规模
20
Dec 2020
结算日
12月 18, 2020

查看所有观点 

代表资产当前的价值,以及市场认为其未来的价值。
NQM2024
E-mini Nasdaq-100 Futures (Jun 2024)
NQM2024
NQU2024
E-mini Nasdaq-100 Futures (Sep 2024)
NQU2024
NQZ2024
E-mini Nasdaq-100 Futures (Dec 2024)
NQZ2024
NQH2025
E-mini Nasdaq-100 Futures (Mar 2025)
NQH2025
NQM2025
E-mini Nasdaq-100 Futures (Jun 2025)
NQM2025
NQU2025
E-mini Nasdaq-100 Futures (Sep 2025)
NQU2025
NQZ2025
E-mini Nasdaq-100 Futures (Dec 2025)
NQZ2025
NQZ2026
E-mini Nasdaq-100 Futures (Dec 2026)
NQZ2026
NQZ2027
E-mini Nasdaq-100 Futures (Dec 2027)
NQZ2027
NQZ2028
E-mini Nasdaq-100 Futures (Dec 2028)
NQZ2028
NQ1!
E-mini Nasdaq-100 Futures
NQ1!

Explore more contracts 

通过我们支持的、经过全面验证和用户审查的经纪商,直接在超级图表上交易。

常见问题

NQZ2020最近的到期日期是2020年12月18日
当交易者已经从投资中获利,但在到期日之前仍有充足的时间时,他们更愿意出售期货合约。因此,许多人认为在2020年12月18日之前出售NQZ2020是一个不错的选择。