SPORTING CLUBE DE PORTUGALSPORTING CLUBE DE PORTUGALSPORTING CLUBE DE PORTUGAL

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL

没有交易
在超级图表上查看

SCP基本面

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL目前的财务状况

本财报总结了SCP资产 – 它的资产,债务 – 它的欠款,以及权益 – 前两者之间的差异。

Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
‪0.00‬
总资产
总负债
货币:EUR
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
总资产同比增长
总负债同比增长
权益总额同比增长