LIFCO AB B

没有交易
在超级图表上查看

1L30基本面

LIFCO AB B目前的财务状况

Q3 23的1L30总资产为2.91B EUR,比前一个Q2 23多0.12%。 在Q3 23中,总负债减少了3.33%至1.6B EUR。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
总资产
总负债
货币:EUR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
总资产同比增长
总负债同比增长
权益总额同比增长