FANCL CORP.

没有交易
在超级图表上查看

4P2基本面

FANCL CORP.主要财务统计数据和比率

4P2股价营收比为2.51。该公司的企业价值倍数(EV/EBITDA)为16.39。截至2022,该公司雇用了 1.28k位员工。

统计
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
市盈率
价格现金流比率
货币:EUR
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
目前
关键数据
估值比率
盈利率
流动性比率
偿债能力比率