PPP

CENTRAL PETROVN FERT & CHEM JSC

没有交易
在超级图表上查看

PCE基本面

CENTRAL PETROVN FERT & CHEM JSC目前的财务状况

Q1 24的PCE总资产为244.77 B VND,比前一个Q4 23多7.31%。 在Q1 24中,总负债增加了24.42%至51.53 B VND。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
总资产
总负债
货币:VND
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
总资产同比增长
总负债同比增长
权益总额同比增长