HANG SENG INDEX HSI

HSIINDEX
HSI
HANG SENG INDEXINDEX
 
没有交易
前收价
开盘价
成交量
 — 
当日价格范围
前收价
开盘价
成交量
 — 
当日价格范围

概览

香港交易所上市的40家最大公司的市值加权指数。 恒生指数由恒生银行的子公司维持,自1966年起发行。该指数旨在攫取香港交易所的领导地位,占总市值的65%。 恒生指数成分股也按商业、工业、金融、公用事业、房地产等主营业务划分为四个子项目之一。

相关商品

Hang Seng index of Hong Kong listed shares
 
   
HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX
 
   
HANG SENG INDEX FUTURES
 
   
HANG SENG INDEX FUTURES