SHEELA FOAM LTD

没有交易
在超级图表上查看

SFL基本面

SHEELA FOAM LTD财务报表,包括收入、支出、盈利和亏损

上一季度SFL的总收入为6.13B INR,与前一季度相比下降了4.95%。 Q2 23的净收入是440.06M INR。

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
总收益
毛利润
营业收入
税前收入
净收入
货币:INR
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
净利率,TTM
总收益同比增长
毛利润同比增长
营业收入同比增长
税前收入同比增长
净收入同比增长
EBIT同比增长