TATA MOTORS LTD.TATA MOTORS LTD.TATA MOTORS LTD.

TATA MOTORS LTD.

没有交易
在超级图表上查看

TATAMTRDVR基本面

TATA MOTORS LTD.主要财务统计数据和比率

如果您想查看TATAMTRDVR市值、市盈率、EPS、ROI和其他财务比率,则此页面是您的最佳选择。

统计
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
市盈率
价格现金流比率
货币:INR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
目前
关键数据
估值比率
盈利率
流动性比率
偿债能力比率