TATA POWER CO LTDTATA POWER CO LTDTATA POWER CO LTD

TATA POWER CO LTD

没有交易
在超级图表上查看

TATAPOWER基本面

深入了解TATA POWER CO LTD经营、投资和融资活动

在这里,您可以了解TATAPOWER的收入来源以及公司的支出方式。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
经营活动产生的现金流
投资活动产生的现金流
筹资活动产生的现金流
货币:INR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
净利率,TTM
自由现金流同比增长