Commercial Metals CompanyCommercial Metals CompanyCommercial Metals Company

Commercial Metals Company

没有交易
在超级图表上查看

CMC基本面

Commercial Metals Company财务报表,包括收入、支出、盈利和亏损

上一季度CMC的总收入为1.85 B USD,与前一季度相比下降了7.73%。 Q2 24的净收入是85.85 M USD。

Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
总收益
毛利润
营业收入
税前收入
净收入
货币:USD
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
净利率,TTM
总收益同比增长
毛利润同比增长
营业收入同比增长
税前收入同比增长
净收入同比增长
EBIT同比增长