CAL-COMP ELECTRONICS(THAILAND)CAL-COMP ELECTRONICS(THAILAND)CAL-COMP ELECTRONICS(THAILAND)

CAL-COMP ELECTRONICS(THAILAND)

没有交易
在超级图表上查看

CCET基本面

CAL-COMP ELECTRONICS(THAILAND)目前的财务状况

Q4 23的CCET总资产为85.84 B THB,比前一个Q3 23少8.36%。 在Q4 23中,总负债减少了18.55%至59.61 B THB。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
总资产
总负债
货币:THB
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
总资产同比增长
总负债同比增长
权益总额同比增长