UBS GROUP N

没有交易
在超级图表上查看

UBSG基本面

UBS GROUP N财务报表,包括收入、支出、盈利和亏损

上一季度UBSG的总收入为9.79 B CHF,与前一季度相比下降了48.20%。 Q4 23的净收入是-247.53 M CHF。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
总收益
营业收入
税前收入
净收入
货币:CHF
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
净利率,TTM