999

METAWATER CO LTD

没有交易
在超级图表上查看

9551基本面

METAWATER CO LTD目前的财务状况

Q4 23的9551总资产为168.84 B JPY,比前一个Q3 23多16.84%。 在Q4 23中,总负债增加了22.83%至93.17 B JPY。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
总资产
总负债
货币:JPY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
总资产同比增长
总负债同比增长
权益总额同比增长