YANG MING MARINE TRANSPORT CORPYANG MING MARINE TRANSPORT CORPYANG MING MARINE TRANSPORT CORP

YANG MING MARINE TRANSPORT CORP

没有交易
在超级图表上查看

2609基本面

YANG MING MARINE TRANSPORT CORP目前的财务状况

Q1 24的2609总资产为403.34 B TWD,比前一个Q4 23多2.73%。 在Q1 24中,总负债减少了2.07%至112.53 B TWD。

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
总资产
总负债
货币:TWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
总资产同比增长
总负债同比增长
权益总额同比增长