FANCL CORP.

没有交易
在超级图表上查看

4P2基本面

FANCL CORP.目前的财务状况

Q2 23的4P2总资产为673.73M EUR,比前一个Q1 23多1.57%。 在Q2 23中,总负债减少了1.00%至180.23M EUR。

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
总资产
总负债
货币:EUR
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
总资产同比增长
总负债同比增长
权益总额同比增长