ACSET INDONUSA TBK

没有交易
在超级图表上查看

ACST基本面

ACSET INDONUSA TBK收入明细概览

印度尼西亚对收入数字的贡献最大 — 去年它带来了ACSET INDONUSA TBK 1.04 T IDR, 以及前一年 — 1.49 T IDR.

按来源
按国家