000

GOLD&S

没有交易
在超级图表上查看

035290基本面

GOLD&S目前的财务状况

Q1 24的035290总资产为15.24 B KRW,比前一个Q4 23少2.60%。 在Q1 24中,总负债减少了8.38%至3.14 B KRW。

Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
总资产
总负债
货币:KRW
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
总资产同比增长
总负债同比增长
权益总额同比增长