MAHANAGAR GAS LTDMAHANAGAR GAS LTDMAHANAGAR GAS LTD

MAHANAGAR GAS LTD

没有交易
在超级图表上查看

MGL基本面

MAHANAGAR GAS LTD目前的财务状况

本财报总结了MGL资产 – 它的资产,债务 – 它的欠款,以及权益 – 前两者之间的差异。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
总资产
总负债
货币:INR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
总资产同比增长
总负债同比增长
权益总额同比增长