TATA MOTORS LTD.TATA MOTORS LTD.TATA MOTORS LTD.

TATA MOTORS LTD.

没有交易
在超级图表上查看

TATAMTRDVR基本面

深入了解TATA MOTORS LTD.经营、投资和融资活动

在这里,您可以了解TATAMTRDVR的收入来源以及公司的支出方式。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
经营活动产生的现金流
投资活动产生的现金流
筹资活动产生的现金流
货币:INR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
净利率,TTM
自由现金流同比增长