Henry Hub Natural Gas FuturesHenry Hub Natural Gas FuturesHenry Hub Natural Gas Futures

Henry Hub Natural Gas Futures

没有交易
在超级图表上查看

合约亮点

成交量
未平仓合约
合约规模
10000MMBTU
即月
NGN2024

查看所有观点 

代表资产当前的价值,以及市场认为其未来的价值。
通过我们支持的、经过全面验证和用户审查的经纪商,直接在超级图表上交易。

相关商品

NG1!
天然气期货
NG1!
NGAS
天然气 (亨利港)
NGAS
NATGASUSD
天然气差价合约
NATGASUSD
QG1!
E-mini天然气期货
QG1!