Synovus Financial Corp.

没有交易
在超级图表上查看

SNV基本面

Synovus Financial Corp.财务报表,包括收入、支出、盈利和亏损

上一季度SNV的总收入为842.24 M USD,与前一季度相比下降了1.90%。 Q4 23的净收入是70.34 M USD。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
总收益
营业收入
税前收入
净收入
货币:USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
净利率,TTM