666

*ST商城

没有交易
在超级图表上查看

600306基本面

*ST商城目前的财务状况

Q3 23的600306总资产为137.80 M CNY,比前一个Q2 23少89.80%。 在Q3 23中,总负债减少了56.37%至696.65 M CNY。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
总资产
总负债
货币:CNY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
总资产同比增长
总负债同比增长
权益总额同比增长