666

HARMONIC DRIVE SYSTEMS

没有交易
在超级图表上查看

6324基本面

HARMONIC DRIVE SYSTEMS目前的财务状况

Q3 23的6324总资产为150.74 B JPY,比前一个Q2 23少0.44%。 在Q3 23中,总负债增加了0.29%至44.89 B JPY。

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
总资产
总负债
货币:JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
总资产同比增长
总负债同比增长
权益总额同比增长