HITACHI ZOSEN CORPHITACHI ZOSEN CORPHITACHI ZOSEN CORP

HITACHI ZOSEN CORP

没有交易
在超级图表上查看

7004基本面

HITACHI ZOSEN CORP目前的财务状况

Q4 23的7004总资产为533.59 B JPY,比前一个Q3 23多13.68%。 在Q4 23中,总负债增加了13.54%至364.35 B JPY。

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
总资产
总负债
货币:JPY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
总资产同比增长
总负债同比增长
权益总额同比增长